• info@udruga-impress.hr
  • URED TEL: +385 (0) 91 9152 621

1 Nabava KM

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

1. NAZIV I ADRESA NOJN-A
Udruga za promicanje pozitivne afirmacije i mladih u društvu „IMPRESS“, Svibanjska 3, 43 500 Daruvar

 

2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I/ILI OPIS POSLA I/ILI SVE RELEVANTNE TEHNIČKE POJEDINOSTI PREDMETA NABAVE;
Sukladno planu ( idejni plan ) obuhvaćena je adaptacija prizemlja i kata ukupne bruto površine 196m2 .Adaptacijom predmetnih etaža korisniku prostora omogućuje se funkcionalnije korištenje prostora. Izgradnjom vjetrobrana (ako je moguće kliznim vratima) čitavi volumen svih etaža postaje cjelina prema izlazu, a novim uređenjem neposredno uz ulaz dobiva se mirniji pristup samoj zgradi (preko propisane rampe), a prije svega omogućuje osobama s invaliditetom kretanje po čitavoj dužini južne fasade.Izvedbom vjetrobrana u prizemlju korisniku se omogućuje ugodnije korištenje prizemlja, a na ulazu na 1. kat neposredno do stepenica “nezgodno” postavljena vrata mogu se izmjestiti i tako dovest prostor stubišta i ulaza na 1.kat pregledniji i funkcionalniji. U drugoj fazi predviđa se nadogradnja tavana u visoko potkrovlje za višenamjenski prostor. Isti valja urediti u što kraćem roku jer krovna konstrukcija sadašnjeg prostora tavana predstavlja opasnost za korisnike-prolaznike.Gledano s južne pozicije, moglo bi se zaključiti da volumen pokrova djeluje uredno, on u stvarnosti leži na nestabilnoj konstrukciji (zabatni zidovi su trošni), a sama konstrukcija nema horizontalnih spregova.Izgradnjom nove krovne konstrukcije koja ostaje i dalje pajanta sa simetričnim dvostrešnim krovištem dobit će se apsolutno prekrasan cjeloviti interijer.

3. MJESTO IZVRŠENJA/IZVOĐENJA RADOVA, ISPORUKE ROBE ILI PRUŽANJA USLUGA,
Ulica Ivana Zajca 3, 43 500 Daruvar ( k.č.br.382, K.O. Daruvar ).

 

4. PODACI O VRSTI, OPSEGU I OPĆOJ PRIRODI RADOVA/VRSTI, KOLIČINI I NAČINU ISPORUKE ROBE/ OPISU I OPSEGU USLUGA KOJE ĆE SE PRUŽATI,
Radovi se izvode prema slijedećoj dokumentaciji:
Idejni projekt s troškovnikom – sanacija i rekonstrukcija poslovne zgrade u Daruvaru, broj projekta 19/21-T,travanj 2021, izrađen od strane tvrtke DAP j.d.o.o., Daruvar, Stjepana. Radića 29 Projektant: Darko Husak, dipl.ing.arh.

 

5. AKO JE PREDMET NABAVE PODIJELJEN NA GRUPE, NAVOD O MOGUĆNOSTI PODNOŠENJA PONUDA ZA JEDNU, VIŠE ILI SVE GRUPE, TE NAČIN PODNOŠENJA PONUDA ZA JEDNU, VIŠE ILI SVE GRUPE;
Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

6. JEZIK(E) NA KOJEM PONUDA MORA BITI PRIPREMLJENA I DOSTAVLJENA
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

 

7. ROK IZVRŠENJA RADOVA/ISPORUKE ROBE/PRUŽANJA USLUGA;
Početkom ugovora smatra se datum obostranog potpisa ugovora o javnoj nabavi radova, a završetkom datum uspješno izvršene primopredaje radova, nakon tehničkog pregleda građevine sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19), kada prestaju prava i obveze ugovornih strana preuzete potpisom ugovora. O primopredaji radova će biti sastavljen odgovarajući zapisnik. Izvođača će naručitelj uvesti u posao u roku ne dužem od 30 (trideset) dana od dana obostranog potpisa Ugovora. Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem, najmanje 5 (pet) dana prije uvođenja u posao obavijestiti Izvođača. Naručitelj će osigurati prisutnost nadzornog inženjera prilikom uvođenja izvođača radova u posao. Smatra se da je izvođač radova uveden u posao izvršenom predajom cjelokupne dokumentacije potrebne za izvođenje radova (glavni projekt, građevinska dozvola, projektna dokumentacija) te rješenjem svih eventualnih nejasnoća i smetnji za nesmetano odvijanje izvođenja radova. O uvođenju u posao će biti sastavljen odgovarajući zapisnik. Početkom izvođenja radova smatra se dan uvođenja u posao, a svi radovi trebaju biti izvedeni i dovršeni u roku od 6 (šest) mjeseci od dana uvođenja u posao. Dinamika izvođenja radova treba biti definirana planom izvođenja radova kojeg izrađuje Izvoditelj radova prije početka radova, te ga dostavlja Naručitelju na odobrenje najkasnije do dana uvođenja u posao. Plan izvođenja mora sadržavati detaljnu razradu radova sukladno troškovniku radova s iskazom vremena izvođenja, tjednih materijalnih i fizičkih resursa za izvršenje plana te financijski plan utroška sredstava na mjesečnoj razini. Postojeće stanje te dispozicija budućih objekata definiraju redoslijed izvođenja radova. Izvoditelj i Naručitelj imaju pravo na produženje roka izvođenja radova u slijedećim slučajevima: – uslijed nastupa više sile, – uslijed mjera predviđenih aktima javnopravnih tijela, – uslijed pisanog zahtjeva Naručitelja za prekidom radova. Pod višom silom podrazumijevaju se prirodni događaji, npr. poplave, požari i sl. ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek radova, kao npr. karantena, iznenadno ograničenje robama bitnim za odvijanje radova i sl., a koji događaji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti. Izvoditelj i Naručitelj neće u navedenim slučajevima imati međusobnih potraživanja zbog eventualno nastalih troškova uslijed produženja roka izvođenja radova osim u slučaju kad su mjere predviđene aktima javnopravnih tijela donesene isključivo zbog krivnje Izvoditelja.

 

8. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA ILI PONUDA (DATUM I VRIJEME);
15 dana od dana raspisivanja natječaja.

 

9. UVJETI I DOKAZI KVALIFIKACIJE KOJE MORAJU ISPUNJAVATI POTENCIJALNI PONUDITELJI (NPR. PRAVNE, TEHNIČKE, FINANCIJSKE, STRUČNE);
Budući da uvjeti sposobnosti moraju biti vezani uz predmet nabave, smatra se da je uvjet tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta iz ove podtočke vezan uz predmet nabave ako su radovi isti ili slični predmetu nabave. Radovima istima ili sličnima predmetu nabave smatraju se izvršeni radovi koji se odnose na radove u visokogradnji i srodne radoveprema troškovniku. Gospodarski subjekt mora dokazati da ima dovoljnu razinu iskustva, znanja i sposobnosti za kvalitetno izvođenje radova iz predmeta nabave što se dokazuje odgovarajućim referencijama iz prije izvršenih ugovora, odnosno popisom radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode tojgodini. Vrijednost radova dokazuje se kumulativno s maksimalno 3 (tri) potvrde o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih građevinskih radova sličnih predmetu nabave čija je vrijednost minimalno jednaka procijenjenoj vrijednosti nabave (bez PDV-a). Popis sadrži vrijednost istih
ili sličnih radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis radova sadržava ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova. Potvrde druge ugovorne strane se dostavljaju kao ažurirani popratni dokument. Sposobnim će se smatrati gospodarski subjekt koji dokaže kako je zbroj vrijednosti izvršenih radova s popisa (najviše 3 vrijednosti s potvrdama o urednom izvođenju i ishodu tih radova) minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave. U popisu radova, vrijednost izvedenih radova može biti izražena i u valuti različitoj od valute HRK. Naručitelj će u tom slučaju, prilikom računanja protuvrijednosti, za valutu koja je predmet konverzije u HRK koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji je u primjeni na dan slanja na objavu ove dokumentacije.

 

10. POPIS RAZLOGA ISKLJUČENJA GOSPODARSKOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA
Gospodarski subjekt isključuje se iz postupka nabave:
– ako nije registriran za djelatnost koja je predmet nabave
–  ako je on ili osoba ovlaštena za njegovo zakonsko zastupanje pravomoćno osuđena zakazneno djelo sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupcije, prijevare, terorizma,financiranja terorizma, pranja novca, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima,
–  ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko izdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nijedopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja,
–  ako je lažno predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je NOJN naveo kaorazloge za isključenje ili uvjete kvalifikacije.
Gospodarski subjekt može se isključiti iz postupka nabave u bilo kojoj njegovoj fazi:
–  ako je u stečaju, insolventan ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima;
–  ako je u posljednje dvije godine do početka postupka nabave učinio težak profesionalni propust koji NOJN može dokazati na bilo koji način;

 

11. NAČIN DOSTAVE PRIJAVA ILI PONUDA;
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkom poštom na elektroničku adresu kontakt osobe Naručitelja (), s naznakom predmeta nabave: „“.
Ponuda mora biti zaprimljena od strane Naručitelja najkasnije do 4.10.2021. godine u
23:59 sati prema srednjoeuropskom vremenu na elektroničkoj adresi Naručitelja.
Sve ponude koje Naručitelj primi nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se uzeti u obzir.

 

12.  ROK ZA POSTAVLJANJE PRAVOVREMENIH ZAHTJEVA ZA DODATNIM INFORMACIJAMA I ROK ZA OBJAVU POJAŠNJENJA NA POSTAVLJENE ZAHTJEVE;
7 radnih dana od dana raspisivanja natječaja.

 

13.  ADRESU (POŠTANSKU ILI ELEKTRONIČKU) NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PRIJAVE ILI PONUDE;
nabava@udruga-impress.hr

 

14.  IME, PREZIME, BROJ TELEFONA I ADRESU ELEKTRONIČKE POŠTE OSOBE ZA KONTAKT;
Bojan Blažević, +385919152621, nabava@udruga-impress.hr

JASNI KRITERIJI ODABIRA I NAČIN BODOVANJA;
– najbolji omjer cijene i kvalitete
Radi lakšeg računanja svakom kriteriju prema njegovom relativnom značaju dodijeliti će se maksimalni broj bodova (zaokruženo na dvije decimale):
1. Cijena – 90%
=> 90,00 bodova
2. Kvaliteta – 10% => 10,00 bodova
Formula po kojoj se izračunava ponuda je: T=C+K
gdje je:
T = ukupan broj bodova
C = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu K = broj bodova koji je ponuda dobila za kvalitetu
Obrazloženje:
CIJENA 90%
Maksimalan broj bodova dodijelit će se ponudi s najnižom cijenom. Ovisno o najnižoj cijeni ponude ostale ponude će dobiti manji broj bodova, sukladno slijedećoj formuli:
C = Cmin / Cp * 90
gdje je
C – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu Cmin – najniža cijena ponuđena u postupku nabave
Cp – cijena ponude koja je predmet ocjene 90 – maksimalni broj bodova
KVALITETA 10 %
Kvalitetu u ovom postupku nabave predstavlja duljina dodatnog trajanja jamstva za otklanjanju nedostataka u jamstvenom roku za sve izvedene radove i opremu.
Ponuđeno jamstvo mora biti izraženo u godinama, a broj godina upisuje se kao cijeli broj.. Minimalno trajanje jamstva je 2 godine i isto se ne boduje. Bodovat će se dodatno trajanje jamstva od dodatne jedne, dvije ili tri godine. Tako zbrojeno, trajanje jamstva može iznositi 3, 4 ili 5 godina.
Maksimalno trajanje dodatnog jamstva je 5 godina te ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi jamstveni rok duži od maksimalnog smatrati će se da je ponuđen maksimalni rok od 5 godina.
Broj bodova dodijelit će se ponudama u kojima je iskazan jamstveni rok na sljedeći način:
Jamstveni rok (u godinama)
Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju je 10,00 bodova.
Najpovoljnija će se smatrati ona ponuda čiji je ukupni broj bodova najveći, odnosno najbliži 100.U cijenu moraju biti uračunati svi troškovi radova.Naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez te sukladno članku 294., stavku 2. ZJN 2016, u postupku pregleda i ocjene pristiglih ponuda uspoređuje cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost.U slučaju da su dvije ili više onda jednako rangirane prema kriteriju odabira (jednak omjer cijene i kvalitete), Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

15. POPIS DOKUMENATA KOJE PONUDITELJI TREBAJU DOSTAVITI;
Ponudbeni troškovnik
Ponuditelji su u troškovniku dužni za svaku stavku ispuniti jediničnu cijenu stavke i ukupnu cijenu stavke te cijenu ponude bez PDV-a, PDV te sveukupna cijena s PDV-om, sve zaokružene na dvije decimale. Ponuditelji su dužni ispuniti i rekapitulacije troškovnika na način na koji je to predviđeno istim. Prilikom popunjavanja troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke. U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti. Ponuditelj su dužni u cijelosti popuniti troškovnik na izvornom predlošku, bez mijenjanja i nadopunjavanja izvornog teksta.
Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude, odnosno provjeriti postoje li računske pogreške u troškovniku ili ponudbenom listu. Računske pogreške ispravljaju se matematičkim operacijama. Utvrde li se računske pogreške u troškovniku ili ponudbenom listu, naručitelj je obvezan zahtijevati od ponuditelja prihvat ispravka računske pogreške, a u zahtjevu naznačiti koji dio ponude je ispravljen te novu cijenu ponude izračunatu nakon ispravka.

 

16.  OBRAZAC IZJAVE KOJOM GOSPODARSKI SUBJEKT POTVRĐUJE DA NIJE PREDMETISKLJUČENJA SUKLADNO PODTOČKI 9.2 I, AKO JE NOJN TAKO PROPISAO, PODTOČKI 9.3;

17.  OBRAZAC TROŠKOVNIKA

18.  OBRAZAC UGOVORA

(Dokumentacija za nadmetanje u digitalnom obliku)